MijnOverheid

MijnOverheid - berichtenverkeer naar burgers én inzicht in persoonlijke gegevens

MijnOverheid is het persoonlijke portaal van de overheid voor burgers. Burgers ontvangen hier digitaal post van diverse overheidsorganisaties in hun berichtenbox én zij kunnen persoonlijke gegevens en informatie vinden van de diverse organisaties op één plek. MijnOverheid is niet alleen een website. Met de BerichtenBox app hebben burgers ook toegang vanaf hun smartphone.

Al meer dan 8 miljoen Nederlanders maken gebruik van MijnOverheid en meer dan 250 gemeenten zijn reeds aangesloten op één of meer voorzieningen van MijnOverheid. De berichtenbox app is bijna 4 miljoen keer gedownload.

Belang van dit onderwerp

MijnOverheid is een digitaal communicatiekanaal waar burgers steeds meer informatie ontvangen van de overheid én inzicht krijgen in hun persoonlijke gegevens. De informatie, de gebruikersmogelijkheden, de verschijningsvorm en de technische ontwikkelingen veranderen ieder kwartaal. Deze veranderingen en prioriteiten bespreekt de VNG voortdurend met alle stakeholders van MijnOverheid en de beheerder Logius.

Waarom

Heel veel Nederlanders zijn gewend digitale post te ontvangen, dus waarom niet van de overheid? MijnOverheid levert jaarlijks meer dan 80 miljoen berichten bij meer dan 8 miljoen burgers. Belastingaangifte, kinderbijslag, paspoortverlenging, WOZ-waarde, enzovoort. Dit communicatiekanaal is de veilige digitale variant van de brievenbus. Gemeenten kunnen aansluiten op dit digitale communicatiekanaal om berichten te versturen aan haar inwoners.

Daarnaast kunnen burgers hun persoonlijke gegevens inzien zoals hun registratie in de Basisregistratie Personen (BRP), hun geregistreerde inkomen, voertuigen op hun naam. 

Om bij al deze gegevens te kunnen identificeert de burger zich met een betrouwbaar identificatie middel, op dit moment is dat DigiD.

Hoe kan een gemeente MijnOverheid gebruiken?

Gemeenten kunnen drie onderdelen van MijnOverheid gebruiken:

  1. Met een aansluiting op de Berichtenbox is het voor iedere gemeente mogelijk om formele berichten via een beveiligd communicatiekanaal te sturen aan inwoners op basis van hun Burgerservicenummer (BSN).
  2. In het onderdeel Persoonlijke Gegevens zien burgers gegevens, die de overheid over hen heeft geregistreerd. En waar gebruikers terecht kunnen om gegevens te laten aanpassen. Een deel van deze gegevens komen uit basisregistraties van gemeenten.
  3. In het onderdeel Lopende Zaken zien inwoners de voortgang van een aanvraag of bezwaar van de aangesloten gemeenten. Deze voortgang komt meestal rechtstreeks uit het zogenaamde zaaksysteem van de gemeente.

Hoe kan een gemeente aansluiten op een of meerdere onderdelen van MijnOverheid?

Logius is de organisatie die MijnOverheid beheert. Zij verzorgt ook het aansluiten op de onderdelen van MijnOverheid. Uitgebreide informatie hierover is op de website van Logius te vinden. Naast de technische informatie vind je daar ook hulpmiddelen voor communicatie.  
Diverse ICT-leveranciers hebben ervaring met een aansluiting op MijnOverheid en kunnen de gemeente ondersteunen. Een lijst met ICT-leveranciers per type onderdeel is op de website van Logius te vinden.

Kosten

Alle gemeenten betalen voor de verstuurde berichten. Jaarlijks stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken de tarieven hiervoor vast. In 2020 en 2021 worden deze kosten direct uit het gemeentefonds betaald. 

De VNG is namens de gemeenten in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiering van deze kosten.

Nieuwe mogelijkheden van MijnOverheid

Ieder kwartaal voert Logius verbeteringen door bij MijnOverheid. Deze veranderingen kan je in detail volgen op de website van Logius.

In 2021 zijn diverse veranderingen zoals:

  • Burgers ontvangen bekendmakingen over hun buurt direct in hun berichtenbox. Een direct gevolg van de uitvoering Wet Elektronisch Publicaties. Deze informatie komt uit een systeem van het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) waar alle gemeenten gebruik van maken.
  • Berichten met een bezorgbevestiging is de digitale variant van het betekenen per post. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar hier gebruik van maken. Wanneer je denkt dat dit ook wat is voor gemeenten, stuur dan een bericht naar de VNG realisatie - team GDI.
  • Diverse woningcorporaties doen mee aan een ‘pilot’ om de inkomensgegevens vanuit MijnOverheid te laten leveren met een digitale toestemming door de burger.
  • Bij Persoonlijke Gegevens is het inmiddels mogelijk om het energielabel van je huis te bekijken.

Ieder kwartaal overlegt de VNG met alle andere stakeholders van MijnOverheid over de gewenste veranderingen en de onderlinge prioriteiten. Nieuwe, gewenste functies in MijnOverheid vinden via deze overleggen hun weg. Heb je als gemeente ook een idee over een functie waarin MijnOverheid een rol kan spelen? Geef dit dan door aan VNG realisatie - team GDI. 

Wil je zien wat er verandert bij de nieuwe versies van MijnOverheid of de Berichtenbox app?

Technische veranderingen bij MijnOverheid

In de periode 2020 tot 2022 vindt er onder de motorkap van MijnOverheid een grote verandering plaats. Onder de naam Federatief Berichten Stelsel (FBS) voert Logius een grote vernieuwing door voor het versturen van berichten en notificaties tussen overheidsorganisaties en MijnOverheid.

Deze vernieuwing heeft tot doel een goedkopere en meer flexibele dienstverlening aan te bieden aan de diverse overheidsorganisaties. Het doel en de uitvoering van FBS komt overeen met de Common Ground Principes van de VNG.

De planning is dat er vanaf medio 2022 de eerste overheidsorganisaties overstappen naar dit stelsel en dat gemeenten dan ook kunnen migreren naar dit nieuwe stelsel.

Daarnaast heeft VNG een Request for Change bij het programma FBS ingediend om ook 2-weg verkeer mogelijk te maken.

Continu gebruikersonderzoek

Logius doet sinds tweede helft 2020 voortdurend kwalitatief en kwantitatief gebruikersonderzoeken bij MijnOverheid. Momenteel zijn er resultaten beschikbaar over het bezwaar maken op de WOZ-waarde. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenspraak met de waarderingskamer en heeft tot diverse voorgestelde veranderingen in MijnOverheid geleid. Ook is er onderzoek gedaan naar het gebruik van machtigen binnen MijnOverheid. Dit geeft betere inzichten in het door ontwikkelen van deze functie binnen MijnOverheid.

Klankbordgroep gemeenten

Om de diverse ideeën en veranderingen te toetsen of om proactief nieuwe ideeën in te brengen is er een klankbordgroep MijnOverheid waarin ongeveer 10 gemeenten deelnemen. Deze klankbordgroep komt onregelmatig bij elkaar, afhankelijk van de zaken die aan de orde zijn. Wil je deelnemen aan deze klankbordgroep? Stuur een mail aan VNG realisatie, team GDI, Eric Schunselaar: Eric.Schunselaar@vng.nl