Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en kennisdeling op het gebied van informatiebeveiliging.

Belang van dit onderwerp

Het ondersteunen van gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en kennisdeling op het gebied van informatiebeveiliging.

Waarom

Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD. Gemeenten moeten daarnaast de privacy van hun inwoners beschermen. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verscherpt de eisen waaraan verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen.

VNG Realisatie biedt daarom een integraal ondersteuningsaanbod op het thema privacy. In nauwe afstemming met gemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst en privacy-experts ontwikkelt VNG Realisatie daarvoor een set handreikingen en factsheets.

Informatie Beveiligingsdienst (IBD)

De Informatiebeveiligingsdienst IBD is een gezamenlijk initiatief van de VNG. De IBD is de sectorale CERT/CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

De kerntaken van de IBD zijn preventie(advies), detectie, incidentcoördinatie (inclusief communicatieadvies en woordvoering) en kennisdeling. Daarnaast ondersteunt de IBD VNG met informatiebeveiligingsadvies bij projecten en programma’s voor gemeenten.

Gemeenten kunnen 24/7 terecht bij de helpdesk voor advies en ondersteuning bij informatiebeveiligingsincidenten (waaronder datalekken).

Voor meer informatie kijkt u op de website van de IBD. Voor vragen over informatiebeveiliging kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de IBD 070-3738011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl.

5 producten die raken aan dit onderwerp

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit.
Gewijzigd: 23 september 2021
instrument

Collectieve afspraken
Gepubliceerd

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 22 september 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Veiligheidsinformatieknooppunt

Breda heeft een visie op intelligence voor een veiligheidsinformatieknooppunt ontwikkeld (VIK), dat de eigen wettelijke taken ondersteunt op het gebied van onder andere Toezicht, Handhaving en Naleving.
Gewijzigd: 4 augustus 2020
verkenning

Collectieve afspraken

Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

Gemeenten krijgen inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is.
Gewijzigd: 29 april 2019
instrument

Wet- en regelgeving

Stappenplan introductie AVG

Het stappenplan zet de 10 belangrijkste stappen die een gemeenten kan nemen als voorbereiding op de AVG op een rijtje.
Gewijzigd: 14 juni 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik