18/12/2019

Gezocht: gemeentelijke deskundigen voor klankbordgroep Zicht op Zorgpaden

Sinds 2015 behoort de jeugdzorg tot het takenpakket van de gemeenten. Aan de stijgende kosten hiervan, die zwaar wegen op de gemeentelijke begrotingen, is al veel aandacht besteed.
Lees verder

17/12/2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Wat hebben gemeenten het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering bereikt? Dat staat in de voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Lees verder

17/12/2019

Voorbereidingen pilot digitaal machtigen gestart

Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen zoals de wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de justitieketen, denk aan het curateleregister, en de basisregistraties zoals het BRP.
Lees verder

13/12/2019

Nieuwe metadatastandaard voor overheden in ontwikkeling

Op dit moment werkt de VNG samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties aan één metadatastandaard voor de hele overheid.
Lees verder

12/12/2019

Innovatiegelden beschikbaar voor gemeentelijke projecten

Heeft u een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Een plan dat een verbetering is in het bestaande ICT-landschap of ervoor zorgt dat de benodigde data op een toekomst vaste manier ontsloten kunnen worden?
Lees verder

12/12/2019

Beroep op Wmo en jeugdhulp in 2019 opnieuw gestegen

Ruim 1 miljoen mensen maakten in het eerste halfjaar van 2019 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat aantal is 4 procent hoger dan een jaar eerder.
Lees verder

11/12/2019

Nieuwe website voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein

De nieuwe website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein is een communicatie- en communityplatform waarop gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en ketenpartners kunnen meepraten, meedenken en kennis delen met elkaar over het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein.
Lees verder

11/12/2019

Module klantreizen start weer in 2020

Gemeenten werken voortdurend aan verbetering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. VNG Realisatie biedt ondersteuning aan gemeenten die hierbij de methode ‘klantreizen’ willen gebruiken. Doet u het als gemeente goed in de ogen van de klant? En waar kan het beter? De leermodule klantreizen helpt u antwoorden te vinden op deze vragen.
Lees verder

10/12/2019

Webinar ‘fysieke’ dashboards Waarstaatjegemeente

Bent u benieuwd naar cijfers over de verkeersveiligheid of de hoeveelheid ‘groen’ in uw gemeente? Of naar de woningvoorraad en het aantal afgegeven bouwvergunningen? Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is dit najaar uitgebreid met twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards, die alle vier betrekking hebben op het fysieke domein.
Lees verder

05/12/2019

Denk mee over het werklandschap

Gemeenten hebben de taak om werkzoekenden naar werk te begeleiden. En daar waar dit (nog) niet mogelijk is, optimaal te laten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Hiervoor werken gemeenten samen met het UWV en andere ketenpartners, zoals maatschappelijk partners, werkgevers en private partijen.
Lees verder