GGU

Vastgesteld meerjarenprogramma GGU vraagt om actieve houding bestuurders

Tijdens de algemene leden vergadering van de VNG is het meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020 – 2024 vastgesteld. In dit programma wordt gewerkt aan toepassingen om de uitvoering van de gemeenten te verbeteren. ‘Elke gemeente betaalt €3 per inwoner aan dit programma en daarom is het belangrijk dat u weet wat u daarvoor krijgt. Het gaat hierbij over grote processen en grote bedragen, daarom is het belangrijk om hier bestuurlijke draagvlak voor te hebben’, aldus voorzitter van het College van Dienstverleningszaken Henri Lenferink. De gezamenlijke gemeentelijke uitvoering omvat o.a. het aanpassen van de gemeentelijke informatiehuishouding, gezamenlijke inkoop en programma’s ter vermindering van administratieve lasten en de informatiebeveiligingsdienst. ‘Het vernieuwen van de informatiehuishouding is een grote operatie die niet even binnen een jaar is gerealiseerd, dus we hebben als bestuurders een lange adem en standvastigheid nodig’. Leferink roept daarom de bestuurders op om actief deel te nemen aan dit vernieuwingstraject.

Aanpassing gemeentelijke informatiehuishouding

De komende jaren werken gemeenten met het Rijk, ketenpartners én de markt samen om een digitale infrastructuur te realiseren waarbij informatie altijd veilig beschikbaar en goed toegankelijk is en (dezelfde) data niet onnodig in meerdere applicaties wordt opgeslagen: de Common Ground. Onze gemeentelijke tekortschietende technologie begint in toenemende mate een belemmerende factor te worden waardoor maatschappelijke vraagstukken als ondermijning en schuldhulpverlening, afhankelijk van de juiste data, niet adequaat aangepakt kunnen worden. Met de Common Ground wordt het mogelijk om data over en voor inwoners op een veilige wijze te ontsluiten.

‘Dit is geen automatiseringssysteem maar een gedachte hoe je dit gaat organiseren om vervolgens te komen tot technologisch ontwikkelingen. Dit is een behoorlijke operatie waarvoor een consistente lijn nodig is. Hiervoor is bestuurlijke steun nodig anders lukt het ons niet’, aldus Henri Lenferink

Gezamenlijke inkoop zorgt voor miljoenenbesparingen

Door gezamenlijke aanbesteding van mobiele en vaste telefonie besparen de gemeenten in totaal al bijna 260 miljoen euro’s. Het gezamenlijk inkopen wordt in de aankomende jaren doorgezet en daarbij wordt verwacht dat de totale besparing oploopt tot €500 miljoen.

Ketenbureau i-Sociaal Domein zorgt voor minder administratieve lasten

Gemeenten en zorgaanbieders hebben samen het Ketenbureau i-Sociaal Domein opgericht om de vermijdbare administratieve lasten structureel terug te brengen, met als doel de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. Het Ketenbureau richt zich primair op de administratieve processen en informatievoorziening tussen gemeenten en aanbieders. Hiervoor zijn onder andere landelijke standaarden, berichtenverkeer en afspraken ontwikkeld om de informatievoorziening voor Wmo en jeugdzorg te standaardiseren.

Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging met o.a. advies en 24/7 ondersteuning bij incidenten. De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij VNG Realisatie. De IBD werkt voor alle Nederlandse gemeenten, hun ICT samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke belastingsamenwerkingen.

Financiering

De leden hebben ingestemd voor het Meerjarenprogramma een bedrag van € 52,3 miljoen (inclusief btw) beschikbaar te laten stellen via het Fonds GGU. Dit geld is bestemd voor de verschillende programmaonderdelen. Dit bedrag is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor 2019.