Ketenbureau i-Sociaal Domein

Terugkijken webinar ‘Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo’

Woensdag 18 november vond het webinar over de Aanpak Verantwoording 2020 plaats. In dit webinar werd dieper ingegaan op de totstandkoming van de drie-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats.

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus voor veel zorgaanbieders een uitzonderlijke situatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg en ondersteuning te continueren waarbij de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk zijn gecompenseerd door de zorgfinanciers. Hiervoor zijn tussen Rijk en VNG landelijk afspraken gemaakt. Dit betreffen afspraken over de betaling van zorg die aan cliënten is geleverd, de (door)betaling van zorg die niet is geleverd en de betaling van meerkosten die zorgaanbieders moeten maken om te voldoen aan de landelijke coronarichtlijnen. Deze afspraken hebben invloed op de financiële verantwoording over 2020.

Om de verantwoording over het coronajaar 2020 uitvoerbaar te houden en om onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2020. Er is sprake van één verantwoording op basis van een ‘drie-sporen beleid’. Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen.

Het webinar over deze aanpak is terug te kijken via YouTube. De documenten en formats die horen bij de Verantwoording 2020 zijn te vinden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (map ‘Bestanden’)