Dienstverlening

Samen ontwikkelen voor het sociaal domein

Wanneer naast een bijstandsuitkering (tijdelijk) wordt gewerkt, ontstaan vaak administratieve problemen bij de inwoner. In de praktijk blijkt dit bijstandsgerechtigden te weerhouden van het zoeken naar een baan. De gemeente Enschede werkt aan een oplossing, samen met andere gemeenten, de VNG en het ministerie van SZW.

Een tijdelijke of een deeltijdbaan blijkt een belangrijke stap naar een voltijdbaan en daardoor een weg uit de bijstand. Maar veel mensen met een bijstandsuitkering zetten die stap niet, ook als ze dat wel zouden kunnen, omdat het inkomensonzekerheid met zich meebrengt. Het verdiende loon wordt aangevuld tot de bijstandsnorm, maar die verrekening verloopt traag, zodat mensen niet weten waar ze aan toe zijn en het risico lopen op onverwachte terugvorderingen, vaak met schulden tot gevolg. Bovendien is het onduidelijk welke gevolgen (tijdelijk) werk heeft voor toeslagen en andere regelingen. Dat is de reden voor de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Tijdens het Openingsfestival op 23 januari in Enschede vertelden de gemeente en haar partners over de pilot.

Samen bouwen

Geheel volgens de gedachte van samen organiseren werkt Enschede samen met andere gemeenten en partners, zoals het programma Toekomst Werk en Inkomen van het ministerie van SZW. Enschede vormt het samenwerkingsverband i4Sociaal met de gemeenten Zwolle, Groningen en Deventer en met VNG Realisatie. De vier gemeenten hebben een aantal vraagstukken uit het sociaal domein verdeeld en werken aan oplossingen. Enschede focust onder meer op bijstand & werken en de wet maatschappelijke ondersteuning, andere gemeenten op vraagstukken van de jeugd, informatievoorziening aan statushouders en het onder de aandacht brengen van minimaregelingen. Het is de bedoeling dat de gevonden oplossingen in alle vier gemeenten worden gebruikt en waar mogelijk breder worden opgeschaald. Bijvoorbeeld bij de ruim dertig leden van Dimpact, de coöperatie van gemeenten voor ICT en dienstverlening, waar de vier genoemde gemeenten lid van zijn. En mogelijk bij alle gemeenten, via VNG Realisatie.