Smart Society

Principes voor de digitale stad

Een veilige en leefbare openbare ruimte: daar neemt de overheid de verantwoordelijkheid voor. Maar hoe zit het met een toegankelijke en veilige digitale openbare ruimte? Gemeenten, VNG en hun partners ontwikkelen principes voor de digitale stad.

De VNG-commissie Informatiesamenleving verstuurde in mei vorig jaar een ledenbrief waarin ze gemeenten opriep om samen de principes door te ontwikkelen die de gemeenten Eindhoven en Amsterdam eerder opstelden. Inmiddels is een werkgroep daarmee aan de slag. De werkgroep bestaat uit een kleine twintigtal gemeenten, de provincie Brabant, de Nationale Politie, Centre for BOLD Cities, Wigo4it, het ministerie van BZK en de VNG. Aantink Yeh, adviseur innovatie bij de VNG: “De principes worden onder meer scherper geformuleerd. Ze stellen bijvoorbeeld dat data die is verzameld in de openbare ruimte ‘open en toegankelijk’ moet zijn, maar wat is precies ‘open en toegankelijk’?” Naast doorontwikkeling van de principes komen er instrumenten die gemeenten helpen om ze uit te voeren.

Eén beleidskader 

Jim Janssen, wethouder van Maastricht en lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving, vertelt over de werkwijze van de werkgroep die de principes uitwerkt: “We willen een eerste voorstel in juli klaar hebben en zullen hiermee na de zomer het land in trekken om andere bestuurders mee te nemen, voordat het op de BALV wordt ingebracht. Het zou mooi zijn als dan alle 355 gemeenten achter deze principes staan.” Janssen benadrukt hoe belangrijk het is om dit met alle gemeenten en hun partners, zoals BZK, samen te doen: “Van verkeersregistraties tot afvalinzamelingssystemen: bij al die toepassingen spelen juridische, technische en ethische vragen. Welke informatie slaan we op, wat mogen we daarmee, wat is juridisch mogelijk en ethisch wenselijk? Als we straks één set afspraken hebben die in heel Nederland geldt en aansluit bij de digitale agenda’s van het Rijk maar ook van Europa, dan hoeven we de antwoorden niet steeds opnieuw te formuleren. Dan hanteren alle gemeenten hetzelfde beleidskader en weten inwoners en marktpartijen waar ze aan toe zijn.”