Nathan Ducastel: "Digitalisering is politiek"

Nathan Ducastel: "Digitalisering is politiek"

Nathan Ducastel

Onlangs verscheen een rapport dat volgens mij veel aandacht behoeft. Want de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet daarin (‘Als één overheid. Slagvaardig de toekomst tegemoet!’) zinvolle aanbevelingen die de overheid helpen om een goed antwoord te vinden op maatschappelijke opgaven.

De studiegroep stelt dat urgente en complexe vraagstukken, zoals de energietransitie en de GGZ-problematiek, vragen om een intensieve samenwerking waarin verschillende bestuurslagen als één overheid opereren. Degenen die geïnteresseerd zijn kunnen het rapport hier lezen.

Het rapport spreekt mij aan omdat het aandacht vraagt voor de uitvoeringskracht van de overheid. Voor het vergroten van de uitvoeringskracht is het essentieel dat bestuurders binnen de overheid beseffen dat IT een randvoorwaarde is. Elk uitvoerings- en wetgevingsproces maakt immers gebruik van informatie en informatietechnologie. De kennis over IT is bij bestuurders echter gering, met als gevolg dat IT te vaak als wondermiddel wordt gezien. We kennen de gevolgen daarvan: in onze compromiscultuur worden besluiten genomen en tal van uitzonderingen bedacht, die worden vertaald in de uitvoering. Die uitvoering is vergaand gedigitaliseerd en daar ontstaan vervolgens problemen, want uitzonderingen en stapelingen van regelingen zijn heel moeilijk te automatiseren. Zeker in de grote systemen die de overheid gebruikt. De gevolgen daarvan voor burgers kennen we, bijvoorbeeld als het gaat om toeslagen.