Meer overzicht in afspraken met zorgverleners

Meer overzicht in afspraken met zorgverleners

Overzichtelijke en duidelijke afspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten: dat is het doel van de Afsprakenkaart. Het moet ervoor zorgen dat de financieel-administratieve processen effectiever en efficiënter verlopen. Zodat tijd en geld zoveel mogelijk worden besteed aan daar waar het om gaat: goede zorg.

Een gemeente en een zorgaanbieder vertellen in een artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie waarom de Afsprakenkaart nodig is. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein sluiten gemeenten contracten af met zorgaanbieders. Er is een grote verscheidenheid aan contracten, zo blijkt in de praktijk. Jan Willem Kalkman, enterprise architect afdeling architectuur bij het Centrum Informatievoorziening van het Leger des Heils: “Van de 600 contracten die wij met gemeenten hebben, zijn er geen 2 hetzelfde.” Dat levert administratieve lasten op, want medewerkers van het Leger des Heils moeten hierdoor per gemeente uitvogelen welke specifieke afspraken er zijn gemaakt. De Afsprakenkaart moet hier verandering in brengen.

Ook voor gemeenten is meer overzicht en eenduidigheid in de gemaakte afspraken met zorgaanbieders van belang. Jordy Wals, informatiemanager gemeente Alkmaar, vertelt dat zijn organisatie voor 7 gemeenten in de regio zorg inkoopt en de contracten daarover beheert. “De Afsprakenkaart gaat de mensen in de uitvoering helpen om terug te vinden welke afspraken er met zorgaanbieders zijn gemaakt. Zodat iedereen in onze organisaties op de hoogte is van wat er is afgesproken.” De Afsprakenkaart wordt ontwikkeld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein.