GGI

Marktconsultatie GGI-Veilig gestart

Op maandag 5 februari is de marktconsultatie voor GGI-Veilig gepubliceerd. GGI-Veilig, een van de onderdelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Om dit mogelijk te maken is een Europese aanbesteding nodig. De marktconsultatie is de eerste stap in dit proces om meer inzicht te krijgen in de huidige markt en is bedoeld voor partijen die oplossingen bieden voor de gevraagde diensten.

Verhogen van digitale weerbaarheid met behulp van GGI-Veilig

Door als gemeenten samen te werken op het gebied van digitale weerbaarheid wordt het gemakkelijker om stapsgewijs de eigen digitale weerbaarheid te verhogen. GGI-Veilig biedt gemeenten een samenhangend pakket aan voorzieningen die collectief verworven worden. Dit scheelt gemeenten in aanbestedingskosten en leidt tot lagere kosten voor gebruik van die voorzieningen. Gemeenten kiezen zelf vanaf welk moment ze welke voorzieningen gebruiken. Ook kan samengewerkt worden op het gebied van kennisuitwisseling tussen gemeenten.

Een expertgroep van gemeenten heeft de scope bepaald van wat nu uitgevraagd wordt in de marktconsultatie. De scope betreft een perceel voor een SIEM/SOC voorziening (actieve netwerkmonitoring met 24/7 bewaking), een perceel voor aanvullende security diensten (Firewalls, anti-DDoS, etc.) en een perceel voor consulting diensten rondom security. Half maart worden de resultaten van de marktverkenning verwacht. Daarna wordt naar aanleiding van de uitkomsten met de expertgroep bepaald hoe en wanneer de beoogde aanbesteding gepubliceerd wordt.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur - GGI

De GGI is een ICT- infrastructuur van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De realisatie vindt projectmatig plaats door samenwerking van gemeenten en de VNG. Daarnaast wordt de GGI in een permanente gemeentelijke organisatiestructuur ondergebracht voor beheer en ondersteuning bij gebruik van de GGI. GGI staat geheel onder zeggenschap van gemeenten, waardoor deze zelf bepalen welke diensten worden aangeboden en aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen.

De onderdelen van GGI – waaronder GGI-Veilig – zijn elk afzonderlijk van elkaar door gemeenten te gebruiken. Ze versterken elkaar echter ook. Zo wordt GGI-Veilig ook ingezet voor actieve netwerkmonitoring op GGI-Netwerk.