Hoeveel administratieve lasten ervaart u door de diversiteit in contracten en afspraken?

Hoeveel administratieve lasten ervaart u door de diversiteit in contracten en afspraken?

Om een goed beeld te krijgen van de administratieve lasten die gemeenten en zorgaanbieders ervaren door de diversiteit in contracten en afspraken, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst dient als een zogenoemde nulmeting. Hiermee kan het Ketenbureau de toegevoegde waarde van de Afsprakenkaart (een product dat nu ontwikkeld wordt) volgend jaar toetsen. Het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld nog geen 10 minuten. Doet u mee? U kunt de vragenlijst invullen tot en met 5 november.

Veel verschillende contracten en veel diversiteit in afspraken zorgt voor administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein werkt op dit moment samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de Afsprakenkaart waarmee deze administratieve lasten beduidend moeten verminderen. De Afsprakenkaart moet gemeenten en inkoopregio’s helpen met het maken van keuzes bij het opstellen van contracten en moet ervoor zorgen dat zorgaanbieders beter inzicht hebben in de diverse contractuele afspraken per regio en/of gemeente.

Om straks te kunnen toetsen of dit product ook daadwerkelijk bijdraagt aan de vermindering van administratieve lasten, organiseert het Ketenbureau nu een zogenoemde nulmeting. Er is een vragenlijst voor zowel gemeenten als zorgaanbieders.

Praktijktoets

Tegelijktijdig met deze nulmeting wordt de komende weken de 0.8-versie van de Afsprakenkaart in de praktijk getoetst door een tiental gemeenten en zorgaanbieders. De lijst met afspraken wordt vergeleken met bestaande contracten en eventuele lacunes worden meegenomen in de volgende versie. Deze versie, de 0.9-versie, wordt op 10 november besproken met de klankbordgroep Afsprakenkaart. Bij een positief advies wordt deze als 1.0-versie voorgelegd aan de stuurgroep i-Sociaal Domein begin december. De ontwikkeling van de Afsprakenkaart kunt u volgen in de groep Afsprakenkaart op de website van het Ketenbureau.