pilotcontracten luchtfoto’s

Gemeenten tekenen pilotcontracten luchtfoto’s

Op maandag 11 maart zijn de pilotcontracten voor samenwerking tussen een groot aantal gemeenten en landelijke overheidspartijen op het gebied van beeldmateriaal getekend. Met deze afspraken over luchtfoto’s wordt invulling gegeven aan ‘éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik’ en wordt een eerste stap gezet richting een basisvoorziening beeldmateriaal.

Ondertekening Pilotcontracten
Ondertekening Pilotcontracten

Pilot

Door deze samenwerking wordt het aantal fotovluchten beperkt en kunnen alle overheden in een groot deel van Nederland naar hetzelfde ‘plaatje’ kijken. In de pilot worden twee varianten beproefd. Gemeenten nemen beeldmateriaal dat voldoet aan de door hen gewenste specificaties af van de landelijk samenwerkende partijen. Deze partijen nemen op hun beurt in andere regio’s beeldmateriaal af van bestaande gemeentelijke inkoopinitiatieven. In totaal wordt door deze samenwerking in 2019 en 2020 al 42% van Nederland eenmalig door de overheid gevlogen. 

Basisvoorziening beeldmateriaal

Tijdens de pilot wordt, als onderdeel van ‘Doorontwikkeling in samenhang’ (DiS GEO), onder regie van het ministerie van BZK de komende tijd interbestuurlijk gewerkt aan de uitwerking van een basisvoorziening beeldmateriaal. Met deze voorziening wordt de gehele overheid voorzien van het benodigde beeldmateriaal. Er wordt gestart met verticale luchtfoto’s. Op een later moment kunnen daar ook andere vormen van beeldmateriaal (zoals panoramabeelden) aan toegevoegd worden. Lessen uit de pilot vormen belangrijke input voor het ontwerp van de basisvoorziening beeldmateriaal. Onderwerpen die zich voordoen in de pilot én bij het inrichten van de basisvoorziening zijn bijvoorbeeld het (technisch) beschikbaar stellen van de beelden aan alle betrokken partijen, acceptabele leveringstermijnen, het vaststellen van de juiste gebruiksrechten, regionale specificaties en verdeling van kosten. In het ontwerptraject voor de basisvoorziening beeldmateriaal wordt door gemeenten nauw samengewerkt met andere betrokken overheden. 

Vanuit samen organiseren geven gemeenten, ondersteund door VNG en VNG Realisatie, invulling aan verschillende onderdelen van dit traject. Beeldmateriaal is voor gemeenten van groot belang voor het realiseren van de gemeentelijke ambities voor een samenhangende objectenregistratie en voor onder meer de uitvoering van de Omgevingswet.