Online dienstverlening

Doe mee met innovatie

Naar aanleiding van de Agenda Digitale Overheid stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geld beschikbaar voor innovatieve ideeën ten behoeve van integrale digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. Tussen 2019 en 2021 is er jaarlijks 6 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt wendbaar ingezet voor de beginfasen van innovatie, zodat de beste ideeën ondersteund worden. De overheid is op zoek naar nieuwe invalshoeken voor bestaande vraagstukken en ondersteunt beginnende initiatieven rond minder gebruikelijke oplossingen.

Voor wie?

Omdat voor de verbetering van integrale dienstverlening  samenwerking nodig is, wordt het innovatiebudget beschikbaar gesteld aan de gehele Nederlandse overheid (provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en agentschappen). Zie selectie en criteria voor de aanmeldingseisen.

Een deel van het budget wordt aan challenges (uitdagingen) gegund. Het plan daarvoor is om in juli via aanbestedingen, oplossingen aan bedrijven en wetenschap te vragen.

Werkwijze

Overheden kunnen voorstellen indienen voor challenges en voor oplossingen. Een selectiecommissie beoordeelt de voorstellen en verdeelt het innovatiebudget. Deze selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van beleidsdepartementen, medeoverheden, burgers, bedrijfsleven en wetenschap. Meer over de selectie en criteria is te vinden via deze link.