Omgevingswet

De Omgevingswet

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswetwet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.

Belang van deze ontwikkeling

De Omgevingswet bundelt en herziet wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Veel processen en lagen binnen gemeenten werken na de invoering van de Omgevingswet anders.

Op 1 januari 2021 moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO biedt het digitale loket waar je kan zien welke regels gelden op een locatie, vergunningen kan aanvragen en op termijn informatie kan raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In veel gevallen moet vanaf 2021 binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden. Dit op basis van een integrale afweging, al dan niet in overleg met de bestuurlijke partners.

Op vng.nl vindt u praktische informatie, praktijkvoorbeelden en ondersteuning rondom de invoering van de Omgevingswet. 

Aanvullende informatie

Hoe gaat het nieuwe Omgevingsloket eruit zien? Hoe werkt dit loket ‘van plan tot publicatie’? Twee nieuwe animaties geven antwoord op deze vragen.

Het nieuwe Omgevingsloket uitgelegd:

Hoe werkt het Omgevingsloket van plan tot publicatie

Fases

Fase 1:Voorbereiden op de Omgevingswet

Start: januari, 2014
Eindigt: december, 2019

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel is het resultaat van de Omgevingswet, Invoeringswet en de aanvullingswetten. En alle regelgeving die in AMvB's en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.

Fase 2:Werken met de Omgevingswet

Start: januari, 2020
Eindigt: december, 2029

De Omgevingswet is in juli 2015 door de Tweede Kamer vastgesteld en bekrachtigd door de Eerste Kamer in maart 2016. Voor gemeenten is het zaak zich actief op de komst van de Omgevingswet voor te (gaan) bereiden.

Mijlpalen

01/01/2021: Omgevingswet van kracht

De wet gaat op 1 januari 2021 in, maar het is zaak voor gemeenten om nu al te beginnen met de voorbereidingen.

8 producten die raken aan deze ontwikkeling

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 21 mei 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD)

De STOP-TPOD standaard is toegepast in software en biedt daarmee aan het bevoegd gezag het raamwerk en de bouwstenen voor het opstellen van digitale omgevingsdocumenten
Gewijzigd: 15 augustus 2018
instrument

Collectieve afspraken

Toezicht-Apps om overtreders in beeld te brengen (handhaving)

De Bodem-App, ontwikkelt door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, houdt toezicht op graaf- en grondwerk. In één oogopslag kun je toezien op alle graaf- en grondwerkzaamheden in een gebied. Het toezicht wordt er veel effectiever van.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Kwaliteitsverbetering, dienstverlening Drank en Horeca

We gaan over naar een 24 uurs samenleving. Dat betekent dat we willen faciliteren dat een drank- of horeca aanvraag 24 uur per dag ingediend kan worden. Daarbij willen we ook dat aan elkaar gerelateerde vergunningen en ontheffingen, gecoördineerd en geïntegreerd aangevraagd worden, zoals bij de Wabo al het geval is.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Verkenning Informatiehuis Ruimte

De verkenning geeft een beeld van de gevolgen van de komst van een Informatiehuis Ruimte voor de gemeentelijke organisatie.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 25 september 2019
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling