Omgevingswet

De Omgevingswet

Sinds 1800 voerden we talloze wetten en regels in gericht op onze leefomgeving. Sindsdien ontstond hierdoor een ingewikkeld geheel van wetten waarin weinig mensen de weg kunnen vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

Belang van deze ontwikkeling

De Omgevingswet bundelt en herziet wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Veel processen en lagen binnen gemeenten werken na de invoering van de Omgevingswet anders.

De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast komen er na invoering van de Omgevingswet vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

De impact van de omgevingswet is groot. Mede daarvoor is het Informatiepunt Omgevingswet opgericht. Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl biedt het informatiepunt praktische informatie, praktijkvoorbeelden, tips, ondersteuning en achtergronden rond de invoering van de Omgevingswet. Volledige informatie rond de Omgevingswet staat online bij het informatiepunt.

De invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen ermee te maken.

De Omgevingswet kent twee maatschappelijke doelen:

  • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden;
  • de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Een grote verandering binnen het stelsel is dat de gebruiker het vertrekpunt vormt. Dat merkt de gebruiker aan minder complexe vergunningsaanvragen, dat het uitgangspunt “ja, mits” is, in plaats van “Nee, tenzij”, betere participatiemogelijkheden en ruimte om te anticiperen op besluiten.

Aanvullende informatie

Hoe gaat het nieuwe Omgevingsloket eruit zien? Hoe werkt dit loket ‘van plan tot publicatie’? Twee nieuwe animaties geven antwoord op deze vragen.

Het nieuwe Omgevingsloket uitgelegd:

Hoe werkt het Omgevingsloket van plan tot publicatie

Fases

Fase 1:Werken volgens de wet

Start: januari, 2014
Eindigt: december, 2019

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel is het resultaat van de Omgevingswet, Invoeringswet en de aanvullingswetten. En alle regelgeving die in AMvB's en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.

Fase 2:Aan de slag met de Omgevingswet

Start: januari, 2020
Eindigt: december, 2029

De Omgevingswet is in juli 2015 door de Tweede Kamer vastgesteld en bekrachtigd door de Eerste Kamer in maart 2016. Voor gemeenten is het zaak zich actief op de komst van de Omgevingswet voor te (gaan) bereiden.

Mijlpalen

28/03/2018: VNG Realisatie congres 'Back to the Future'

De informatiesamenleving ‘is here to stay’. En die informatiesamenleving stelt ze voor forse uitdagingen. Uitdagingen die ze alleen het hoofd kunnen bieden als ze de krachten bundelen. Van elkaar leren. Samen over bestaande grenzen heen gaan en zo ruimte creëren voor nieuwe ideeën en andere manieren van samenwerking. Hier draait het om op het VNG Realisatie congres 'Back to the Future'.

01/01/2021: Omgevingswet van kracht

De wet gaat op 1 januari 2021 in, maar het is zaak voor gemeenten om nu al te beginnen met de voorbereidingen.

20 producten die raken aan deze ontwikkeling

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 24 oktober 2018
verkenning

Collectieve afspraken

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 14 februari 2019
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO)

De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) wordt gebruikt voor de opzet van de gewenste dienstverlening en het verfijnen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Lokale ambitie

Serviceformules Omgevingswet

Een serviceformule is een werkend dienstverleningsconcept dat gemeenten houvast geeft bij de veranderopgave die voortkomt uit de invoering van de Omgevingswet.
Gewijzigd: 25 september 2018
instrument

Lokale ambitie

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Met het Digitaal Stelsel Omgevingswet raadplegen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet.
Gewijzigd: 21 november 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD)

De STOP-TPOD standaard is toegepast in software en biedt daarmee aan het bevoegd gezag het raamwerk en de bouwstenen voor het opstellen van digitale omgevingsdocumenten
Gewijzigd: 15 augustus 2018
instrument

Collectieve afspraken

Juridische Routekaart

Het is voor gemeenten zaak om nu aan de slag te gaan met juridische uitdagingen die voortkomen uit de Omgevingswet: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. De Juridische Routekaart ondersteunt hierin.
Gewijzigd: 27 maart 2018
instrument

Lokale ambitie

Factsheet Aan de slag met de Omgevingswet

De factsheet aan de slag met de Omgevingswet helpt bij het informeren en activeren van bestuurders en programmamanagers van gemeenten over de stappen die ze nu al kunnen zetten rond het toepassen van de omgevingswet.
Gewijzigd: 26 februari 2019
instrument

Wet- en regelgeving

APV (vergunnings)loket online

Één digitaal loket aanbieden die de stappen check en aanvraag (en afhandeling) van het meldings- vergunningsproces bevat voor alle vergunningen uit de APV. Hoe mooi zou dat zijn!
Gewijzigd: 27 december 2017
instrument

Toezicht-Apps om overtreders in beeld te brengen (handhaving)

De Bodem-App, ontwikkelt door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, houdt toezicht op graaf- en grondwerk. In één oogopslag kun je toezien op alle graaf- en grondwerkzaamheden in een gebied. Het toezicht wordt er veel effectiever van.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Kwaliteitsverbetering, dienstverlening Drank en Horeca

We gaan over naar een 24 uurs samenleving. Dat betekent dat we willen faciliteren dat een drank- of horeca aanvraag 24 uur per dag ingediend kan worden. Daarbij willen we ook dat aan elkaar gerelateerde vergunningen en ontheffingen, gecoördineerd en geïntegreerd aangevraagd worden, zoals bij de Wabo al het geval is.
Gewijzigd: 17 oktober 2017
instrument

Collectieve afspraken

Factsheet toepasbare regels omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket.
Gewijzigd: 10 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Praatplaat Informatiebeveiliging en Privacy Omgevingswet

Gemeenten krijgen inzicht in de gebieden van Informatiebeveiliging en privacy waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Op basis hiervan kunnen ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Ook maakt het duidelijk welke normenkaders en wetgeving van toepassing is.
Gewijzigd: 1 augustus 2017
instrument

Wet- en regelgeving

Checklist Informatievoorziening Omgevingswet

Het invullen van de checklist geeft een gemeente inzicht in welke stappen ze reeds heeft gezet en welke acties ze nog kan uitvoeren in voorbereiding op de Omgevingswet.
Gewijzigd: 16 oktober 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten

De bedrijfsarchitectuur Omgevingswet ondersteunt gemeenten bij het inrichten en/of aanpassen van organisatie- en bedrijfsprocessen aan de nieuwe eisen voortvloeiend uit de Omgevingswet.
Gewijzigd: 15 augustus 2018
instrument

Verkenning Informatiehuis Ruimte

De verkenning geeft een beeld van de gevolgen van de komst van een Informatiehuis Ruimte voor de gemeentelijke organisatie.
Gewijzigd: 29 december 2017
verkenning

Kerninstrumenten Omgevingswet

Deze notities geven gemeenten inzicht in wat er precies van hen wordt verlangd ten aanzien van de kerninstrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan en in het bijzonder de informatievoorziening hierbij.
Gewijzigd: 24 juli 2018
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Samen Organiseren in de Omgevingswet

Het doel van dit instrument is de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om voorzieningen gezamenlijk te organiseren in beeld te brengen, te wegen en te bepalen welke collectieve voorzieningen gerealiseerd moeten worden.
Gewijzigd: 7 juni 2018
instrument

Wet- en regelgeving

Analyse invoeringswet Omgevingswet

Deze informatiekundige analyse brengt in beeld welke eisen de wet- en regelgeving stelt aan de informatievoorziening Omgevingswet.
Gewijzigd: 25 april 2018
verkenning

Wet- en regelgeving
Gepubliceerd