Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst

Standaarden 'pas toe of leg uit'-lijst

De overheid stimuleert het gebruik van open ICT-standaarden, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier om gegevens uit te wisselen. Binnen de publieke sector wordt gewerkt met aanbevolen (gangbare) open standaarden en verplichte open standaarden. Dat laatste gebeurt door middel van het ‘pas toe of leg uit’-principe (PTOLU). Een overheidsorganisatie mag afwijken van de ‘pas toe of leg uit’-lijst op het moment dat een open standaard tot problemen leidt. De organisatie moet dit wel uitleggen in het jaarverslag.

Doel van dit instrument

De standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst maken uitwisseling van gegevens tussen organisaties in de publieke sector eenvoudiger en gemakkelijker.

Waarom

Binnen de Digitale Agenda wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van (open) standaarden voor diverse gemeentelijke informatieketens. De gegevens- en berichtenstandaarden richten zich op de uitwisseling van gegevens. Binnen een gemeente, tussen een gemeente en andere overheden en ook tussen gemeenten, bedrijven en burgers. Zij maken digitale communicatie mogelijk tussen gemeentelijke taakvelden en met ketenpartners, bijvoorbeeld voor het gebruik van authentieke gegevens uit basisregistraties en het samenwerken aan zaken.

Door gebruik te maken van open standaarden besparen gemeenten niet alleen specificatie-, ontwikkel- en beheerkosten voor ICT, maar kan er ook grootschalig en efficiënter intern en in ketens worden samengewerkt. Daarnaast zorgen open standaarden ervoor dat keuzevrijheid van applicaties is geborgd. Open standaarden zijn niet software-specifiek. Voorbeelden van open standaarden die voorkomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst, zijn StUF (Standaard UitwisselingsFormaat) en IPv6.

Bij inkoop van ICT-producten en –diensten boven de vijftigduizend euro moet door organisaties uit de publieke sector gevraagd worden om open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst, mits dat relevant is.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

‘Pas toe of leg uit’-lijst

De PTOLU-lijst is te vinden op de website van het Forum Standaardisatie.

PTOLU-lijst