PGB 2.0

Ontwikkeling en implementatie PGB2.0

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties

Doel van dit product

Met PGB2.0 regelt de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger zijn pgb-administratie.

Waarom

Het huidige pgb-systeem (1.0) is aan vernieuwing toe. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen: betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener, het verhogen van de rechtmatigheid van de pgb-uitgaven en reductie van de uitvoeringskosten. De meerwaarde voor gemeente is te vinden in een efficiëntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en geautomatiseerde controles om zodoende onrechtmatige handelingen te voorkomen.

Het proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het pgb-budget kent verschillende partners die in een keten met elkaar samenwerken. De invoering van PGB2.0 raakt dan ook de hele keten; gemeenten, SVB, VWS, zorgverleners en natuurlijk de budgethouders. Dit maakt de ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem niet eenvoudig. Het heeft veel impact op alle betrokken partijen. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde implementatie in tranches. Vanaf september 2019 ondersteunt VNG de implementatie.

Hoe implementeren

In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB2.0 beschikbaar gekomen voor DSW en de gemeente Westland. In juni en september 2019 zijn twee zorgkantoren en hun budgethouders aangesloten. En in november nemen (naar verwachting) nog twee zorgkantoren het nieuwe PGB2.0-systeem in gebruik. Parallel daaraan bereiden enkele voorloper gemeenten een aansluiting voor.

De aanpak met voorlopers is bedoeld om na te gaan of het systeem geschikt is voor landelijke invoering en om te testen of het voldoet aan de gestelde vereisten. Want voor de invoering geldt: zorgvuldigheid boven snelheid.

Per tranche gaat steeds een groep van gemeenten en/of zorgkantoren in nauwe samenwerking met de SVB over op PGB2.0. De voorbereiding van iedere tranche bedraagt zo’n zes maanden en wordt vanuit de VNG begeleid met implementatiebijeenkomsten. U als gemeente ontvangt bij de eerste implementatiebijeenkomst de nodige informatie, waaronder een draaiboek, communicatiemateriaal en contactpersonen voor eventuele technische ondersteuning.

Binnen niet al te lange tijd verwachten we een uitvraag te doen over de aansluiting van gemeenten op PGB2.0. Gemeenten kunnen hun interesse alvast kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

Aanvullende informatie

Op 26 september 2019 ontvingen gemeenten een ledenbrief over de voortgang van de implementatie van PGB2.0. Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners vinden meer informatie over het nieuwe systeem op www.mijnpgb.nl.

In de praktijk

Een impressie van de regiobijeenkomsten in juni / juli staat op YouTube.