Werk en Inkomen

Moderniseren Werkdomein

Samen met het UWV zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken. Binnen dit project bekijken we hoe de samenwerking rond re-integratie en matching nog soepeler kan verlopen. Onder andere door nieuwe mogelijkheden te verkennen voor het uitwisselen van gegevens.

Doel van dit product

Om het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat het UWV en gemeenten nauw met elkaar samenwerken. Om dat te kunnen doen, moeten zij gemakkelijk, snel en efficiënt gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Waarom

Zowel het UWV als gemeenten ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen zij het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers bij elkaar brengen. In de arbeidsmarktregio’s gebeurt dit al. Daar werken het UWV en gemeenten samen binnen één herkenbaar (digitaal) loket: het Werkgeversservicepunt. En om dat te kunnen doen, moeten zij gemakkelijk, snel en efficiënt gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Van applicaties naar gegevensuitwisseling

Voor de registratie en matching van werkzoekenden maken gemeenten op dit moment gebruik van de applicaties die het UWV daarvoor heeft ontwikkeld. Maar in de praktijk blijkt dat dit niet altijd gebeurt. Want gemeenten werken vaak ook met eigen systemen en processen. Een gezamenlijk stelsel voor gegevensuitwisseling kan hiervoor een oplossing bieden. In afstemming met gemeenten onderzoeken we hoe dit vorm kan krijgen.

Niet alleen voor overheidspartijen

Binnen een toekomstgericht en -bestendig stelsel moet het uitwisselen van gegevens niet alleen voorbehouden zijn aan overheidsorganisaties. Het stelsel moet ook geschikt zijn voor de uitwisseling met (of gebruik door) werkzoekenden, werkgevers, intermediairs en digitale matchingsplatforms. Uiteraard binnen wettelijke randvoorwaarden. Zo wordt een integrale, publiek-private dienstverlening mogelijk gemaakt.