Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet

Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet

Bij het ontwerpen van ruimtelijke plannen en het verstrekken van vergunningen in het ruimtelijk domein, gebruiken veel gemeenten grootschalig kaartmateriaal. De Omgevingswet gaat grote veranderingen in deze processen teweegbrengen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In aanvulling op het programma voor de invoering van de Omgevingswet wordt uitgewerkt op welke wijze de BGT en andere locatiegebonden gegevens, binnen de gemeentelijke Omgevingswetprocessen kunnen worden ingezet. 

Doel van deze verkenning

De verkenning houdt zich bezig met de vraag in hoeverre de BGT bij kan dragen aan het efficiënter inrichten van gemeentelijke Omgevingswetprocessen.

Verplicht gebruik van de BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Vanaf juli 2017 zijn bestuursorganen bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taken verplicht om gebruik te maken van de BGT. Het gebruik van de BGT dient hiervoor concreet in verschillende werkprocessen ingeregeld te worden. Het opstellen van ruimtelijke plannen en het verstrekken van vergunningen zijn voorbeelden van dit soort werkprocessen.

De gemeente Rijssen-Holten heeft aangetoond dat de BGT ook nu al kan worden gebruikt voor het werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. De samenwerking tussen het domein Ruimtelijke Ordening en het geo-werkveld resulteerde in een ‘Omgevingsplankaart’, waarin de BGT niet alleen de functie heeft van referentie of ondergrond maar de kapstok vormt voor informatie over omgevingsbeleid. De gemeente Rijssen - Holten bouwt de Omgevingsvisie niet op de BGT, maar haalt deze uit de BGT en daaraan gekoppelde registraties.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

De BGT in 2018

Het gebruik van de BGT in het kader van de Omgevingswet wordt in 2018 verder uitgewerkt. Wilt u als gemeente nu al aan de slag? Zorg er dan voor dat uw basisbestanden kwalitatief op orde zijn. Werk eventuele verschillen tussen de BAG en de BGT weg. Ook is het belangrijk dat de kwaliteit van de BGT verder wordt opgewerkt (tweede fase transitie). De resultaten van proefprojecten maken duidelijk dat dit anders op een later moment tot vraagstukken leidt.