Werk en Inkomen

Doorontwikkeling SUWI

Om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn op het gebied van werk en inkomen, moeten alle partijen in de keten optimaal samenwerken. Op een aantal punten blijkt dat die samenwerking beter kan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wetgeving, ketenbrede processen, gegevensuitwisseling cq berichtenverkeer en bestuurlijke afspraken.

Doel van dit product

Een gestroomlijnde duurzame samenwerking in de keten van Werk en Inkomen is belangrijk. Want alleen dan kunnen inwoners en ondernemers optimaal geholpen worden. Samen met de belangrijkste overheidsorganisaties in de keten van Werk en Inkomen zoeken we naar manieren om die samenwerking te verbeteren.

Waarom

Binnen het vernieuwingsprogramma Werk & Inkomen brengen wij – samen met de belangrijkste organisaties in de keten van Werk en Inkomen – de knelpunten in kaart. Vervolgens zoeken we naar gezamenlijke oplossingen.

Belangrijkste knelpunten

Het voorwerk voor dit project is in 2017 al verricht. Toen is een eerste analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten in de samenwerking in de keten. De belangrijkste oorzaken van de knelpunten vatten we als volgt samen: Nieuwe wetgeving  heeft gezorgd voor ketenprocessen waarbij burgers gelijktijdig (of opeenvolgend) met verschillende organisaties van doen hebben. Dit vraagt om een andersoortige gegevensuitwisseling.  De afspraken rond bestuur, aansturing en overleg zijn versnipperd. Daardoor ervaren wij onvoldoende sturing in de ketenbrede samenwerking Het onderling hergebruiken en overdragen van gegevens (mét toestemming van de burger) moet efficiënter en beter. 

Gezamenlijke oplossingen

De knelpunten die hierboven genoemd worden, verhinderen een effectieve en efficiënte samenwerking. VNG Realisatie zoekt daarom samen met de voornaamste overheidsorganisaties in de keten van Werk en Inkomen naar oplossingen:  Het stroomlijnen van werkprocessen en het door ontwikkelen van het benodigde berichtenverkeer voor ‘klantvriendelijke’ ketenprocessen;  Het optimaliseren van bestuurlijke afspraken tot één samenhangend geheel. Waarbij projectgroepen worden opgezet die voorstellen doen voor de inrichting van ketenbrede werkprocessen; Het uitbreiden van gegevensuitwisseling naar het Sociaal Domein, schulden en burgertransparantie.