29/04/2019

Gemeenten op weg naar de WOO

Circa tweehonderd deelnemers (juristen en mensen uit de wereld van de archivering en DIV) waren woensdag 10 april afgekomen op de Meetup over de WOO, georganiseerd door Kennisnetwerk Data & Smart Society van VNG Realisatie.
Lees verder

25/04/2019

Resultaten GIBIT-peiling: gewaardeerd instrument, met ruimte voor verbetering

Eind 2016 zijn door de VNG de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Inmiddels gebruikt ruim 85 procent van de Nederlandse gemeenten deze voorwaarden bij het verwerven van ICT-producten en -diensten. Om inzicht te krijgen in de ervaringen die gemeenten en leveranciers de afgelopen twee jaar met de GIBIT hebben opgedaan, is begin dit jaar een waarderingspeiling uitgevoerd. De resultaten van de peiling zijn nu bekend.
Lees verder

20/04/2019

Gemeenten besteden printdiensten aan

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert een Europese aanbesteding uit voor de levering van printdiensten aan Nederlandse gemeenten. De aanbestedingstrategie is op 19 april 2019 gepubliceerd.
Lees verder

18/04/2019

Overheid klaar om e-facturen te ontvangen en te verwerken

Overheidsorganisaties moeten per 18 april 2019 elektronische facturen in Europees formaat kunnen ontvangen en verwerken. Steeds meer organisaties stappen over én sturen zelf ook digitale facturen. De verplichting geldt voor de Rijksoverheid, de decentrale overheden en alle andere organisaties die aanbestedingsplichtig zijn. 
Lees verder

17/04/2019

Alle voors en tegens over gemeentelijke standaarden

Alle voors en tegens over gemeentelijke standaarden. Wel of geen gemeentelijke standaard gebruiken voor de basisprocessen van de gemeente? Alle argumenten hiervoor zijn op een rijtje gezet in een argumentenkaart om u te helpen een goede afweging te maken. De argumenten zijn verzameld door mensen uit het veld van gemeenten en koepelorganisaties.
Lees verder

16/04/2019

Netwerkbijeenkomst lokale digitale democratie: woensdag 24 april

Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal. Daarom is het van groot belang dat inwoners gehoord worden en invloed hebben binnen hun lokale democratie op de keuzes die door het lokaal bestuur gemaakt worden. Welke ontwikkeling de democratie nu dient te incorporeren? Digitalisering. Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie stelt precies dit thema centraal en onderzoekt de mogelijkheden voor een krachtige lokale, digitale democratie. Op woensdag 24 april worden ervaringen gedeeld en inzichten opgedaan tijdens de Netwerkbijeenkomst lokale digitale democratie. Meld je aan en doe mee!
Lees verder

16/04/2019

Nieuwe afspraken geven meer duidelijkheid in gebruik van het berichtenverkeer

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein twee landelijke standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld. Deze protocollen bieden meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet en moeten bijdragen in het terugdringen van de administratieve lasten.
Lees verder

15/04/2019

Doe mee met innovatie

Naar aanleiding van de Agenda Digitale Overheid stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geld beschikbaar voor innovatieve ideeën ten behoeve van integrale digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers.
Lees verder

15/04/2019

Ondernemerspeiling: heeft uw gemeente het al gedaan?

Het is belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de ondernemersbehoeften. De Ondernemerspeiling helpt hierbij.
Lees verder

12/04/2019

Aanbesteding overheidscommunicatie GT Connect door VNG aan Atos

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding van overheidscommunicatie in GT Connect gegund aan Atos. De aanbesteding GT Connect is uitgevoerd door het team GT van VNG Realisatie, onder regie van de stuurgroep GT.
Lees verder