Berichtenbox bedrijven

Brief Logius vanwege doorbelasting DigiD en berichtenbox

Vanaf 1 januari 2018 wordt een aantal GDI voorzieningen op basis van het profijtbeginsel doorbelast aan afnemers. Het betreft DigiD, Mijn overheid berichtenbox en Digipoort. Voor gemeenten zijn alleen de eerste twee relevant.

Tot deze wijze van financieren is in februari besloten door de ministerraad. In het kader van de doorberekening benadert Logius in de komende maanden haar afnemers, waaronder gemeenten. VNG is in overleg met BZK over mogelijke opvang van deze kosten.

Redelijke doorbelasting

VNG heeft tegen het principe van doorbelasting geageerd; echter er wordt door de rijksoverheid niet getornd aan dit besluit. In eerste instantie leek het erop dat gemeenten aangeslagen zouden worden voor een bedrag rond € 20 miljoen. Mede onder druk van de VNG is in de zomer nog een onderzoek geweest naar een tariefstructuur die de kosten van DigiD en Mijnoverheid berichtenbox op een redelijke manier aan afnemers doorbelast.

Aan het Nationaal Beraad is voorgesteld om dit tarief te baseren op een zuivere afname, rekening houdend met een ondergrens. In het Nationaal Beraad bestaat overeenstemming met dit principe. In een extra vergadering van het Nationaal Beraad op 5 oktober zal besloten worden over de tariefstructuur. Gevolg van deze nieuwe tariefstructuur is dat de kosten die bij gemeenten in rekening gebracht worden sterk dalen tot (in de huidige berekening) ongeveer € 2 miljoen.

Governance en tariefstelsel

De kosten bij de overige afnemers (en met name de grote uitvoeringsinstellingen) stijgen daarentegen. Vanuit de grote uitvoeringsinstellingen én VNG is daarom sterk aangedrongen op een met het profijtbeginsel samenhangende governance die recht doet aan ‘opdrachtgeverschap’ en een sterk ‘kostenbesef’ in de uitvoering zal moeten borgen. De hoofdlijnen van deze governance worden de komende maanden besproken onder regie van BZK en komen terug in het Nationaal Beraad van november.  

U wordt benaderd door Logius

De voorbereidingen voor het factureringsproces gaan echter gewoon door. Binnenkort wordt u (of bent u) benaderd door Logius met het verzoek om contactgegevens te actualiseren. Logius doet dit om eind oktober de juiste personen bij organisaties te kunnen informeren over de doorbelasting, het (facturatie)proces en de nieuwe aansluitvoorwaarden. Eind oktober krijgt u vervolgens van Logius een verzoek om een prognose af te geven van het aantal berichten Mijn overheid Berichtenbox en het aantal bevragingen DigiD. Logius doet hiervoor een voorzet die is gebaseerd op uw daadwerkelijke bij hen bekende afname DigiD en MOBB.

Onderzoek opvang kosten en vervolg

Met het ministerie van BZK onderzoekt de VNG hoe we in 2018 de kosten van het gebruik voor DigiD en MOBB kunnen opvangen. In een eerder nieuwsbericht gaven we aan behoedzaam te zijn bij het verdere gebruik van DigiD en MOBB. We gaven dit advies tegen de achtergrond van de oorspronkelijke voorstellen rond de tariefstructuur, die voor gemeenten belemmerend werkte. Met de huidige voorstellen bestaat er nog steeds een financiële drempel; deze is echter belangrijk lager dan het oorspronkelijke voorstel. Mogelijk dat uw gemeente de plannen op deze nieuwe structuur kan aanpassen.

Meer informatie