Plein Sociaal domein

Plein Sociaal domein

Beleef een sociaal reisje door de wasstraat

De verantwoordelijkheid van gemeenten op sociaal gebied is enorm gegroeid. Vooral sinds per 2015 de Participatiewet en de Jeugdwet in werking traden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden werden overgeheveld naar de gemeenten. Met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) spelen gemeenten nu een centrale en cruciale rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden. 

Op het Plein Sociaal Domein zijn de thema’s zorg en ondersteuning, werk en inkomen en schuldhulpverlening allemaal vertegenwoordigd. Hier kunt u collega’s ontmoeten en ervaringen, verwachtingen en wensen delen. En met elkaar van gedachten wisselen over hoe gemeenten en ketenpartners de organisatie van het sociaal domein verder kunnen verbeteren.

  • Tafel pilot PGB: De Sociale Verzekeringsbank en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG gaan dit jaar samen een pilot starten met een risicoscan PGB om fouten en fraude bij gemeenten te voorkomen ter wille van een toekomstbestendig PGB
  • Tafel Ketenbureau i-Sociaal Domein: Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders. Wij informeren u uitgebreid over wat wij voor u kunnen betekenen en wat u van ons in het komende jaar kunt verwachten
  • Tafel werklandschap: Plot uw gemeente op het werklandschap
  • Tafel schuldenlandschap: Plot uw gemeente op het schuldenlandschap
  • de Blauwe Knop: Grip krijgen op je financiële situatie is voor veel mensen lastig en complex. Waar vind je goede en bruikbare informatie? De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid om hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites in een gewaarmerkt document
  • Maak kennis met ‘Schouders Eronder’: Schouders eronder is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen worden
  • Samen organiseren met UWV: UWV en de aansluiting op het wijkgericht werken in relatie tot Perspectief op Werk – wat is de rol van de regionaal arbeidsdeskundige hierin?
  • Waarstaatjegemeente: Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid
  • Op de bank bij Henk: Neemt u plaats bij Henk op de bank…en laat u verrassen
  • Wasstraat Sociaal Domein: In onze heuse ‘wasstraat Sociaal Domein’ kunt u binnen enkele minuten een reis van inwoner en professional door het sociaal domein ervaren. Wat valt u op aan de huidige stand van zaken?​

In de workshops en ‘fasterclasses’ – masterclasses van minder dan een uur – staan we met vernieuwende werkvormen stil bij alle thema’s die spelen op het Plein Sociaal Domein.