Webinar: Aanpak gemeente Westerkwartier om dienstverlening aan minima te verbeteren met nieuw webportaal

Webinar: Aanpak gemeente Westerkwartier om dienstverlening aan minima te verbeteren met nieuw webportaal

Om de dienstverlening aan minima te verbeteren, heeft de gemeente Westerkwartier met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van NL DIGIbeter het webportaal ‘Potjeswijzer’ ontwikkeld. Begin 2022 gaat dit platform live. Het portaal biedt een overzicht van hulplijnen voor minima. Daarnaast kunnen minima direct inloggen om producten aan te vragen. Tijdens een webinar op 25 november vertelt gemeente Westerkwartier hoe het project ‘Van arm naar Beter’ heeft geleid tot het portaal ‘Potjeswijzer’ en welke mogelijkheden het platform kent. Het webinar bestaat uit een plenaire sessie en twee verdiepende deelsessies. Het is onder andere interessant voor beleidsmedewerkers, strategische adviseurs, managers bedrijfsvoering en informatiemanagers van zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties.

Doel ‘Potjeswijzer’

Armoede is een toenemend probleem. Ruim een half miljoen van de Nederlanders leeft in armoede (zie onderzoek onderzoeksorganisatie TNO). Met het webportaal Potjeswijzer wil de gemeente Westerkwartier de problematiek beter kunnen aanpakken. Het platform is samen met inwoners, armoedepartners, kennisinstellingen en technici vormgegeven. Minima vinden op dit portaal een overzicht van ‘potjes’ c.q. hulplijnen waarvan ze gebruik kunnen maken en die ze ook direct kunnen aanvragen. Voor hulpverleners is het een platform waarmee ze minima beter kunnen bereiken. Daarnaast biedt het platform meer functionaliteiten die in de toekomst kunnen worden gebruikt voor armoedebestrijding maar ook voor andere gemeentelijke domeinen en vraagstukken. 

Plenaire sessie (14.00 – 15.00 uur)

Tijdens het webinar geven Erwin van der Maesen de Sombreff, strategisch adviseur Innovatie en onderzoek van de gemeente Westerkwartier, en Maarten Velthuys, directeur van Stichting Forus een presentatie waarin zij ingaan op de armoedeproblematiek in Westerkwartier, de mogelijke oplossingsrichtingen en het proces dat heeft geleid tot ontwikkeling van het webportaal ‘Potjeswijzer’. Ze gaan daarbij in op mens en techniek en het belang van de relatie tussen die twee. We sluiten het plenaire deel af met een ‘sneak preview’ van het nieuwe portaal en de mogelijkheden die dit verder biedt voor uw gemeentelijke organisatie.

Deelsessies (15.00 – 16.00 uur)

In het tweede uur van het webinar staan de volgende twee verdiepende deelsessies op het programma. 

  1. Implementatie: Hoe voer je succesvol een laagdrempelige digitale vindplaats in?
  2. Innovatie: Hoe pas je de aanpak begeleidingsethiek toe bij het gebruik van Artificial Intelligence (AI)?

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met Philine Korver voor meer informatie: Philine.Korver@vng.nl
Meld u aan op het formulier.

Informatie over de deelsessies:

IMPLEMENTATIE: Hoe voer je succesvol een laagdrempelige digitale vindplaats in?

In deze interactieve deelsessie gaan we aan de hand van de Potjeswijzer met elkaar de discussie aan over de toepasbaarheid van online vindplaatsen. We gaan in gesprek over de implementatie ervaringen in Westerkwartier en over de belangrijkste succesvoorwaarden voor hergebruik van de Potjeswijzer bij andere gemeenten. Er komen onderwerpen aan bod zoals:

  • Draagvlak en bereik: Voor wie is een laagdrempelige digitale vindplaats wel geschikt en voor wie niet? Hoe positioneer je een instrument als de Potjeswijzer en welke partners uit het veld zijn nodig voor het draagvlak?
  • Invoeringskeuzes: Wat komt er bij invoering allemaal kijken? Welke communicatie-inspanningen zijn nodig om de doelgroep te bereiken? Wat kun je allemaal ‘tunen’ zodat de vindplaats aansluit op jouw lokale context en cultuur? 
  • Aansluitingsvoorwaarden: In welke samenhang met gemeentelijke ICT-systemen komt een online vindplaats optimaal tot zijn recht en welke koppelingen zijn er mogelijk? Welke aanbestedingsprocedures komt er bij aansluiting kijken?
  • Kennisdeling: Hoe is de samenwerking met andere gebruikers van de platform georganiseerd en welke invloed hebben gemeenten en inwoners op de doorontwikkeling van de Potjeswijzer?

INNOVATIE: Hoe pas je de aanpak begeleidingsethiek toe bij het gebruik van Artificial Intelligence (AI)?

In deze interactieve deelsessie gaan we aan de hand van de Potjeswijzer good practice dieper in op de AI innovatiekansen voor laagdrempelige digitale vindplaatsen. We kijken nadrukkelijk ook naar ethische aspecten. Dat doen we aan de hand van de begeleidingsethiek, een nieuwe aanpak die de betrokkenen inspraak geeft bij het afwegen van lastige, ethische dilemma’s. Er komen onderwerpen aan bod zoals:

  • AI-kansen: Wat zijn voorbeelden van dienstverlening die AI mogelijk zou kunnen maken? Welke toepassingsvormen van AI lenen zich het meest voor digitale vindplaatsen? Welke ‘big tech’ partijen kom je daarbij al snel tegen?  
  • Digitale burgerrechten: Welke privacybescherming kan er door de inzet van AI op het spel komen te staan? Aan welke vormen van toezicht op het gebruik van algoritmes wordt Europees en landelijk gewerkt?
  • Gebruikersbetrokkenheid: In hoeverre kun je gebruikers betrekken bij het vaststellen hoe je technologie op een ethisch verantwoorde manier kunt toepassen? Waar moet je op letten bij gebruikersparticipatie? 
  • Aanpak begeleidingsethiek: Hoe ziet deze dialoogaanpak er uit, waarin er een ethische analyse door een burgerpanel wordt uitgevoerd? Wat gebeurt er met de aanbevelingen voor een verantwoorde implementatie in de samenleving?