Gezamenlijk inkoop en beheer

Gezamenlijke inkoop en beheer

De dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dat is noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische innovaties, waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Digitalisering gebeurt steeds meer in onderlinge samenwerking, via gemeentelijke samenwerkingsverbanden en met ketenpartners.

Samenwerken betekent meer efficiency in dienstverlening, meer effectiviteit in de uitvoering en een sterkere positie als opdrachtgever op de ICT-markt. Door agenda’s met elkaar te verbinden, Common Ground en de beweging Samen Organiseren, werken gemeenten samen aan maatschappelijke opgaven en aan een sterke en veilige digitale overheid.

Gezamenlijke inkoop en infrastructuur

Deze ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer gemeenten beschikken over een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur. Ontwikkelingen die hiervoor zorgen zijn:

De GDI bestaat uit digitale basisvoorzieningen waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten. Denk onder meer aan de basisregistratie grootschalige topografie, MijnOverheid berichtenbox en eHerkenning. Door vanuit de gebruiker te redeneren, wordt in kaart gebracht en onderzocht welke doorontwikkeling van de GDI wenselijk is, hoe regie wordt georganiseerd en hoe met GDI voorzieningen de gemeentelijke processen verbeterd worden.

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is een veilige digitale infrastructuur, aangesloten op andere beveiligde overheidsnetwerken, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. De GGI wordt fasegewijs en projectmatig ontwikkeld, zodat kan worden ingespeeld op landelijke veranderingen zoals de Omgevingswet. De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke cloud, die uiteraard is aangesloten op de landelijke GDI.

De Common Ground is een informatiekundige visie die de modernisering van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering mogelijk maakt. Betrokkenen krijgen directe toegang tot gedeelde informatiebronnen. Ze versnelt de ontwikkeling van dienstverlening en bedrijfsvoering door het omarmen van nieuwe technologie. Common Ground is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door gemeenten zelf.

Architectuur en standaarden

Standaarden voor ICT-architectuur helpen gemeenten om grip te krijgen op hun informatievoorziening en deze in samenhang aan te sturen. Het ontwikkelen, aanschaffen en implementeren van ICT onder architectuur zorgt er bovendien voor dat verschillende oplossingen binnen en buiten de gemeente goed kunnen samenwerken.

VNG Realisatie werkt aan ICT-standaarden en de bijbehorende instrumenten. Zo ontwikkelt en beheert VNG Realisatie GEMMA, dat staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten: een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun ICT-omgeving en hun processen.

Veranderende markt en relatie met leveranciers

Als we oplossingen willen vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken, dan zullen we alle kennis en gegevens die we hebben slim moeten ontsluiten. De huidige informatievoorziening van gemeenten staat dit in de weg, omdat deze complex en versplinterd is. Gemeenten willen dit anders inrichten en dat vraagt om een andere relatie tussen gemeenten en IT-leveranciers.

Gemeenten willen hun informatievoorziening anders vormgeven, daar is ook Common Ground op gericht. Bij deze beweging hoort een veranderende manier van met de markt omgaan en dat vraagt om een goede leveranciers- en marktstrategie

Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De gibit levert hiervoor de basis met een set uniforme inkoopvoorwaarden.

Collectiviteit

De kracht van collectiviteit bewijst zich op directe wijze bij de inkoop van goederen en diensten. VNG Realisatie is in 2015 gestart met de voorbereidingen op het gezamenlijk inkopen van mobiele telecommunicatiediensten, gevolgd door dat van vaste telecommunicatiediensten. Beide hebben geresulteerd in verregaande ontzorging van gemeenten; deze kunnen zich hierdoor meer richten op hun primaire taken, krijgen een betere dienst, en dat ook nog eens tegen minder kosten. Vier op de vijf gemeenten (308 van 380) nemen nu diensten af onder een gezamenlijk contract dat de VNG heeft gesloten. Gezamenlijk verworven diensten creëren ook mogelijkheden voor het goedkoper en beter bouwen aan gemeentelijke netwerken. Zo zorgt het contract GT Vaste Communicatie voor een dienst waarop GGI aansluit. VNG Realisatie breidt haar inkoopportfolio de komende jaren verder uit. Bij de keuze van een aanbesteding staat de vraag van gemeenten altijd voorop.